• 2003-04-21

    China, Chaozhou, 2003 Couturire dans un quartier de maisons en bois. Seamstress in a wood houses neighbourhood, Costurera en un barrio de casas de madera,

  1. #asia  #china  #dressmaker  #guandong  #interior  #machine  #mirror  #sewing  #shop  #woker  #wokers